Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område som innefattar både lagar och förordningar. Vi pratar arbetsmiljöpolicy, BAM, SAM, OSA och AFS:ar men området innefattar också den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

k

Arbetsmiljö

Vad vinner vi på en god arbetsmiljö? Vet ni vilka föreskrifter som gäller alla arbetsgivare? Vad blir det för påföljder vid överträdelser? Vad har ni för arbetsmiljöansvar och straffansvar? Det finns många frågor inom ämnet arbetsmiljö. Vi på baraNU har många av svaren. 

j

Riskhantering, riskvärdering, riskbedömning

Genom att arbeta med riskhantering (riskvärdering/riskbedömning) kan företaget arbeta förebeyggande så att ni inte står handfallna den dagen något händer. Just därför är det viktigt att se över era riskfaktorer och friskfaktorer!

Det gäller att se balansen mellan krav och resurser samt att kunna se tidiga signaler för att förebygga ohälsa. Här kan vi på baraNU hjälpa er att sätta rutiner så att om någon, trots förebyggande arbete, snabbt kan få hjälp med arbetsanpassning (vi hjälper till med arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen – klicka här för mer info).

 

j

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller alla verksamheter där en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Ändamålet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter som du som arbetsgivare ska kunna och förhålla dig till. Arbetsgivaren och andra skyddsansvariga ska driva ett arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

 

j

Vi hjälper till med vem som ansvarar för vad

baraNU kan hjälpa ert företag med att kompetenshöja er personal kring vikten av en god arbetsmiljö och vi kan också hjälpa er samverka mellan olika roller. Vi reder ut vad som är arbetsgivares ansvar, medarbetarens ansvar, chefens ansvar samt skyddsombudets ansvar och uppgifter.

Vi kan hjälpa till kring arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter (det finns ca 80 st).

Finns det tio eller fler anställda på företaget behöver ni ha koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (O.S.A.).

Arbetsmiljölagen ingår i arbetsrätt. Se vad vi kan göra mer för er inom arbetsrätt (klicka här)

 

j

Våra verktyg

Med hjälp av digitala plattformar och vår 5 stegsmodell kan vi säkerställa att arbetsmiljöfrågorna aldrig tappas bort eller hamnar ”mellan stolarna”. Det innebär att ert arbetsmiljöarbete blir en ständigt pågående process och en del i företagets kontinuerliga förbättringsarbete. 

j

SAM

Arbetsgivare är skyldig att följa arbetsmiljölagen, oavsett hur stort eller litet företaget är. Däremot ställs det högre krav på er så fort ni har tio anställda eller fler. När företaget kommer till det här antal anställda krävs det att ni dokumenterar allt arbetsmiljöarbete och att ni aktivt arbetar systematiskt kring företagets arbetsmiljö.

Som arbetsgivare förväntas ni kunna reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete så att ni i praktiken kan förebygga fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön. Ni ska ha insikt om uppgiftsfördelning, roller och samverkan. Ni behöver ha kännedom om skillnaden mellan ett förebyggande arbetsmiljöansvar och straffansvar enligt arbetsmiljölagen.

baraNU har förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Därför kan vi hjälpa er med det ni behöver veta och kunna genom att vara en del av er personalavdelning – på så sätt har ni den kunskap ni behöver för att göra rätt enligt lagen och för att förbättra arbetsmiljön för företagets anställda.

 

j

OSA

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (O.S.A.) är en del av SAM. Här behöver ni ha kunskap om de krav som ställs i föreskrifterna (AFS 2015:4).

Vi upplever att många företag har bra kontroll och rutiner på den ”hårda” delen av arbetsmiljön, alltså det som har med stora risker för personskador att göra. Men den psykiska arbetsmiljön, att hantera stress och andra sociala faktorer är företag i regel inte lika duktiga på.

I O.S.A. organiserar ni ert arbetsmiljöarbete kring kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi kan tillföra fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.

Genom bland annat workshops kan vi sätta mål, ta fram rutiner och plocka fram en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Ibland räcker inte det strategiska arbetet inom O.S.A till och det finns personal som blir sjuka och behöver hjälp med arbetsanpassning på arbetsplatsen. Läs mer om vad vi kan göra vid sådana här tillfällen.

 

Att anlita Kajsa och Thomas har gett mätbara effekter hos oss och vi fortsätter att använda dem även på individnivå när vår egen kompetens inte räcker till, speciellt vid arbetsanpassning, rehabsamtal och coachning.

Några av våra samarbetspartners

Det ska vara lätt att göra rätt.